บุคลากรหน่วยประสานงานโครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.)

 นายทศพร เลิศพิเชฐ
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1707
 Email : totsabhorn@gmail.com
 นายชัยกร รพีอาภากุล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1539
 Email : chaiyakorn.tour@gmail.com
 นางสาวมธุรส แซ่เตีย
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการงานตรวจสอบภายใน
 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1706
 Email : peungkub@gmail.com
 นางสาวฉัตรกมล เชื้อทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการงานตรวจสอบภายใน
 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1706
 Email : chatkamol.mam@gmail.com
N.แนช1
 นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการงานตรวจสอบภายใน
 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1706
 Email : nach766@gmail.com
N'new
 นางสาวนฤนารถ โสมหิรัญ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการงานตรวจสอบภายใน
 โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1706
 Email : N5202100273@gmail.com

About admin