คณะอนุกรรมการฯ เปิดซองประกวดราคา

1.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ                               ประธานอนุกรรมการ
2.นายกำสิน  เสรฐภักดี                                                                อนุกรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                                     อนุกรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร                       อนุกรรมการ
5.อาจารย์อวยชัย คูหากาญจน์                                                      อนุกรรมการ
6.ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหรือผู้แทน                                           อนุกรรมการ
7.ผู้แทนบริษัทแอเรีย จำกัด                                                          อนุกรรมการ
8.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                                          อนุกรรมการและเลขานุการ
9.นางสาวลาวัณย์ อูือรุณรุ่ง                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ
10.นายวิชญ์สิทธิ์ ตั้งศิริมงคล                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ดังนี้
1.เปิดซองประกวดราคา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
2.ตรวจสอบรายงาน วิเคราะห์ราคา ปริมาณงาน เปรียบเทียบกับราคากลาง และแผนปฏิบัติงาน
3.สรุปผลและข้อเสนอแนะ เสนออนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พื้นที่ส่วนขยาย)

line10

About admin