คณะกรรมการตรวจรับงานจัดจ้างออกแบบสำหรับโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย)

1.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                                    ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยารนนท์              กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช                                     กรรมการ
4.นายฉลอง แขวงอินทร์                                                              กรรมการ
5.นางสาวประจวน ขนชัยภูมิ                                                        กรรมการ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ทองก้อน                                       กรรมการและเลขานุการ
7.นางวลีพร ฑฤทธ์พาณิชย์                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
        โดยให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ตรวจรับงานจัดจ้างออกแบบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
line10

About admin