คณะอนุกรรมการฯ ตรวจการจ้าง

1.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ                 ประธานอนุกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                     รองประธานอนุกรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร                   อนุกรรมการ
4.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                          อนุกรรมการ
5.อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์                                    อนุกรรมการ
6.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                อนุกรรมการ
7.นายธวัช จัตุรัส                                                           อนุกรรมการ
8.ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหรือผู้แทน                           อนุกรรมการ
9.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                          อนุกรรมการและเลขานุการ
10.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                         ผู้ช่วยเลขานุการ
           โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พื้นที่ส่วนขยาย) และตรวจการทำงานของบริษัทควบคุมงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยฯ
line10

About admin