คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน

1.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ                           ประธานอนุกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร                 อนุกรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ                               อนุกรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                                อนุกรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์            อนุกรรมการ
6.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช                                 อนุกรรมการ
7.อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์                                              อนุกรรมการ
8.ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหรือผู้แทน                                      อนุกรรมการ
9.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                           อนุกรรมการ
10.นายธวัช จัตุรัส                                                                    อนุกรรมการ
11.อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง                                              อนุกรรมการ
12.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                                   อนุกรรมการและเลขานุการ
13.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ
15.นายวิชญ์สิทธิ์ ตั้งศิริมงคล                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้
1.ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและควบคุมงานจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พื้นที่ส่วนขยาย) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยฯ
2.สรุปผลการดำเนินงานและเสนอคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พื้นที่ส่วนขยาย)

line10

About admin