คณะอนุกรรมการฯรับซองประกวดราคา

   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  จิวาลักษณ์                                       ที่ปรึกษา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์                   ประธานอนุกรรมการ
2.อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์                                                            อนุกรรมการ
3.นางกรวรรณ  วัฒนชัย                                                                  อนุกรรมการ
4.ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหรือผู้แทน                                              อนุกรรมการ
5.อาจารย์ทวีโภค  เอี่ยมจรูญ                                                            อนุกรรมการและเลขานุการ
6.นางสาวลาวัณย์  อู่อรุณรุ่ง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการฯทำหน้าที่ดังนี้
1.รับซองประกวดราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหลักประกันซองให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ
2.รับหลักประกันซองและส่งเก็บรักษาที่กองคลัง
3.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรับซองประกวดราคา เสนอคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย)

line10

About admin