คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคา

1.ดร.กำพล เตชะหรูวิจิตร                                                             ประธานอนุกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ                                  อนุกรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่งวิเศษ                                      อนุกรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร                        อนุกรรมการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์                  อนุกรรมการ
6.อาจารย์อวยชัย คูหากาญจน์                                                       อนุกรรมการ
7.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                                 อนุกรรมการ
8.ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหรือผู้แทน                                            อนุกรรมการ
9.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช                                       อนุกรรมการ
10.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                         อนุกรรมการและเลขานุการ
11.นางลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้
1.พิจารณารายละเอียดและข้อสรุปของคณะอนุกรรมการฯ เปิดซองประกวดราคา
2.ต่อรองราคาและคัดเลือกผู้ประกวดราคา
3.สรุปผลการดำเนินการและเสนอคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พื้นที่ส่วนขยาย)

line10

About admin