คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

1.นายกำสิน เสรฐภักดี                                                               ประธานกรรมการ
2.ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์                                                           กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ                               กรรมการ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ                                   กรรมการ
5.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                                    กรรมการ
6.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช                                     กรรมการ
7.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                                        กรรมการ
8.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                        กรรมการ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์                กรรมการและเลขานุการ
10.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.วางแผนมอบหมายงาน กำกับดูแลและควบคุมการก่อสร้างภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องจากการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ
4.รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

line10

About admin