คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย)

1.รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร            ที่ปรึกษา
2.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ                       ประธานกรรมการ
3.ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์                                                    รองประธานกรรมการ
4.นายกำสิน เสรฐภักดี                                                        กรรมการ
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ                           กรรมการ
6.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                            กรรมการ
7.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช                             กรรมการ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์        กรรมการ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมนิจ ยุธานหัส                                   กรรมการ
10.ผู้อำนวยการกองคลัง                                                      กรรมการ
11.ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา                                     กรรมการและเลขานุการ
12.นางวลีพร พฤทธ์พาณิชย์                                                ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (อาคารเรียน อาคารหอพัก อาคารสำนักงาน) ทั้งทางด้านกายภาพและแผนการเงินเพื่อการลงทุนและการบริการจัดการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.กำกับดูแลการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมา และผู้ดำเนินกิจการต่างๆ ภายใต้โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และให้คำแนะนำด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

About admin