มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นของชุมชน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นของชุมชน

……………………………………………

                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดดำเนินการในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยและทรงเสร็จเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่มาเป็นลำดับ จากจำนวนนักศึกษาเพียงพันกว่าคนในปีแรก ปัจจุบันมีนักศึกษากว่าหนึ่งหมื่นคนทำให้เกิดความเจริญของพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทำให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย(พื้นที่ส่วนขยาย) โดยซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ เมืองทอง บางนา จากธนาคารนครหลวงไทย (ธนาคารธนชาต ในปัจจุบัน) สำหรับสร้างอาคารเรียนรวม อาคารหอพักนักศึกษา/บุคลากร อาคารปฏิบัติการ อาคารสำนักงาน อาคารกีฬา และอาคารจอดรถ/ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่การศึกษาที่มีความสวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ช่วยนำความเจริญมาสู่ชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มหาวิทยาลัยเชื่อว่า โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย(พื้นที่ส่วนขยาย) จะทำให้ผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการเมืองทอง บางนา ได้รับประโยชน์นานัปการ อาทิเช่น
1. จะทำให้มูลค่าห้องชุดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน (ปัจจุบันราคาห้องตกลงเหลือ 2 แสนกว่าบาท จากราคาเดิมที่ เคยขาย 5 แสนกว่าบาท)
2. สร้างความเจริญทั้งภายในโครงการเมืองทองทั้งหมดและรอบโครงการจะเพิ่มขึ้นมาก การประกอบธุรกิจของชุมชนโดยรอบจะดีมากขึ้น
3. บุตรหลานจะได้มีมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน ไม่ลำบากเดินทาง ไม่ไกลหูไกลตา
4. หากประสงค์ที่จะทำงานในมหาวิทยาลัย ก็จะมีโอกาสมาก
5. มีโอกาสเข้าถึงโครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
6. อาคารชุดปัจจุบันที่ชำรุดทรุดโทรมได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
7. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย) จะช่วยพัฒนาชุมชนแห่งนี้ ให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา จาก “เมืองที่รอการพัฒนาให้เป็นเมืองรุ่งเรือง” นำพาสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไปชั่วลูกชั่วหลาน
ด้วยความปรารถนาดี
จาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

About admin