ความก้าวหน้าครั้งที่ 6/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร            อนุกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล จิวาลักษณ์                           อนุกรรมการ
3.ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งหรือผู้แทน                                 อนุกรรมการ
4.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                      อนุกรรมการ
5.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                                อนุกรรมการและเลขานุการ
6.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ
8.นายวิชญ์สิทธิ์ ตั้งศิริมงคล                                                ผู้ช่วยเลขานุการ
9.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                        หน่วยประสานงานโครงการฯ
10.นางสาวฐิติชญาน์ เกิดทองคำ                                         หน่วยประสานงานโครงการฯ
11.นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล                                     หน่วยประสานงานโครงการฯ
12.นางสาวนฤนารถ โสมหิรัญ                                              หน่วยประสานงานโครงการฯ

 

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์         อนุกรรมการ
2.นายธวัช จัตุรัส                                                                   อนุกรรมการ
3.อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง                                             อนุกรรมการ
4.อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์                                                  อนุกรรมการและเลขานุการ
5.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.นายวิชญ์สิทธิ์ ตั้งศิริมงคล                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ
7.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                          หน่วยประสานงานโครงการฯ
8.นางสาวฐิติชญาน์ เกิดทองคำ                                             หน่วยประสานงานโครงการฯ

 

About admin