ความก้าวหน้าครั้งที่ 9/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมดังนี้

1.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                     อนุกรรมการ
2.นายธวัช จัตุรัส                                                                อนุกรรมการ
3.นางสาวลาวัณย์ อู่อรุณรุ่ง                                                ผู้ช่วยเลขานุการ
4.นายวิชญ์สิทธิ์ ตั้งศิริมงคล                                               ผู้ช่วยเลขานุการ
5.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                       หน่วยประสานงานโครงการฯ
6.นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล                                      หน่วยประสานงานโครงการฯ

จากการตรวจหน้างานของคณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน พบว่า มีประเด็นจากการตรวจดังนี้ 

1. สาเหตุจากความล่าช้าของงวดงานที่ 2 ของอาคาร C / D  / E1 และ E2 เนื่องจากมีการทดสอบการตัดผนังบริเวณชั้นที่ 1 ของทุกอาคาร เพื่อทดสอบการรับน้ำหนัก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคาร โดยได้รับการรับรองจาก             ผู้ควบคุมงานและวิศวกร แล้วว่าสามารถตัดได้ โดยผู้ควบคุมงานจะเร่งรัดให้กลับมาทันตามสัญญา

2. จากการตรวจหน้างานบริเวณอาคาร A พบว่าบริเวณชั้น 3 ของอาคารมีน้ำซึมมาจากบริเวณหลังคาลงมาที่ตัวคาน ทำให้เกิดสนิมที่เหล็ก ส่งผลให้คอนกรีตร่อนออกมา ซึ่งผู้รับเหมาจะทำการกะเทาะออกมาแล้วขัดสนิมออก จากนั้นจะทำการเสริมคอนกรีตใหม่ และบริเวณชั้น 2 จะมีน้ำขังเล็กน้อย

About admin