ความก้าวหน้าครั้งที่ 10/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชาชีวะ                           ประธานอนุกรรมการ

2.รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงปาณสาร  หัสดินทร             อนุกรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์         อนุกรรมการ

4.อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง                                            อนุกรรมการ

5.นายธวัช จัตุรัส                                                                   อนุกรรมการ

6.อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์                                                อนุกรรมการและเลขานุการ

7.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8.นายวิชญ์สิทธ์ ตั้งศิริมงคล                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ

9.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                           หน่วยประสานงานโครงการฯ

10.นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล                                       หน่วยประสานงานโครงการฯ

11.นางสาวนฤนารถ  โสมหิรัญ                                               หน่วยประสานงานโครงการฯ

จากการตรวจหน้างานของคณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน พบว่า มีประเด็นหลักจากการตรวจ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ห้องน้ำ

1.1  ขนาดของอ่างล้างหน้าใหญ่เกินไป ทำให้ขวางทางเข้าออก คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะว่า ควรย้ายอ่างล้างหน้าไปไว้ข้างๆให้ชิดมุม แต่ทางบริษัทผู้ออกแบบไม่เห็นด้วย เนื่องจากทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน

1.2 ชั้นวางของตรงอ่างล้างหน้า คณะอนุกรรมการฯ เสนอแนะว่า ควรทำชั้นสำหรับวางสบู่ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน ตรงอ่างล้างหน้า เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษา

1.3 ห้องอาบน้ำ บริษัทผู้ออกแบบได้ชี้แจงว่าจะจัดทำตะขอสำหรับแขวนเสื้อผ้า

1.4 พัดลมระบายอากาศในห้องสุขา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโถส้วม จะใช้สวิทซ์ตัวเดียวกับไฟ ถ้าปิดไฟพัดลมระบายอากาศจะปิดด้วย

1.5 ไฟห้องสุขากับห้องอาบน้ำจะลดเหลือดวงเดียว โดยใช้สวิทซ์เดียวกัน เพื่อความสะดวกและประหยัดพลังงาน

1.6 ที่กั้นประตูห้องน้ำ อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) มีความเห็นว่าเมื่อนักศึกษาเปิดน้ำบริเวณอ่างล้างมืออาจทำให้มีน้ำไหลออกมาจากอ่าง ส่งผลให้อาจมีน้ำไหลออกมาข้างนอก(บริเวณห้องนอน) ได้ จึงอยากให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขในจุดนี้ บริษัทแอเรียเสนอแนวทางแก้ไข โดยจะยกขอบเอียงออกมา 1 เซนติเมตร 

2. ห้องนอน

2.1 กุญแจห้องนอนใช้แบบแกรนด์มาสเตอร์คีย์ สำหรับห้อง 3 คน 3 ดอก และห้อง 4 คน 4 ดอก และแม่บ้านจะต้องมีกุญแจของแต่ละชั้นเพื่อทำความสะอาด

2.2  คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า สีห้องควรเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีครีมเนื่องจากสีขาวดูแลรักษาได้อยาก และเมื่อใช้ไปนานๆสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ สำหรับฝ้าควรเป็นสีขาวควันบุหรี่

2.3 การวางท่อสายไฟจะวางให้อยู่ระดับต่ำกว่าเตียงนอน

2.4 กระเบื้องยางบริเวณระเบียงห้อง สัมผัสแดดโดยตรง คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ายางอาจจะเปลี่ยนสีได้ บริษัทผู้รับเหมา ได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการจัดทำราวเพื่อติดม่านแต่ทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการติดม่านเองเนื่องจากไม่มีระบุลงในสัญญา

2.5 สำหรับกระเบื้องยาง คณะอนุกรรมการฯ มึความเห็นว่าพื้นของกระเบื้องลายผิวไม่เรียบ อาจทำให้มีฝุ่นเข้าไปฝังซึ่งทำความสะอาดยาก แต่ทางบริษัทผู้รับเหมาไม่เสนอให้เปลี่ยนกระเบื้องใหม่

About admin