ความก้าวหน้าครั้งที่ 13/2556

ตรวจดูหน้างาน โครงการพื้นที่ส่วนขยาย (มฉก.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

คณะอนุกรรมการฯ ควบคุมงาน เข้าตรวจดูหน้างาน ประจำเดือนกันยายน โดยมีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์          อนุกรรมการ

1.นางกรวรรณ วัฒนชัย                                                           อนุกรรมการ

2.นายธวัช จัตุรัส                                                                     อนุกรรมการ

4.อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง                                              อนุกรรมการ

5.อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรูญ                                                   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.นายวิชญ์สิทธ์ ตั้งศิริมงคล                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

7.นายทศพร เลิศพิเชฐ                                                            หน่วยประสานงานโครงการฯ

8.นางสาวศุภกานต์ อิทธิโสภณกุล                                           หน่วยประสานงานโครงการฯ

About admin